MOU มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA Education)

ในวันที่ 25 เมษายน พศ.2566

175 Views