คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์

กรรการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

กรรการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม

ผู้ช่วยคณบดีฯ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ วังโน

ผู้ช่วยคณบดีฯ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด สุพะกำ

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ

     

อาจารย์ ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ

ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง

ประธานสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

ผู้ช่วยเลขานุการ