สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง  ประธานสาขาวิชา
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา เกียรตินิยม อันดับ 1) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ : http://cheawchan.reru.ac.th/
อาจารย์ภิญโญ อาจสาลี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.ม.(วิศวกรรมเครือข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร