สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ ประธานสาขาวิชา
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.ม.(วิศวกรรมเครือข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา เกียรตินิยม อันดับ 1) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ : http://cheawchan.reru.ac.th/
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ วังโน
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏวไลยลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปร.ด.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ