สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง ประธานหลักสูตร
ปร.ด.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ธีรพล สืบชมภู
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา เกียรตินิยม อันดับ 1) สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
เว็บไซต์ : http://cheawchan.reru.ac.th/
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิธิศ วังโน
ปร.ด.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏวไลยลงกรณ์ฯ
   นายเข็มชาติ สังฆะคาม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่าย Innovation & System Developmentบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
 รายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ