การจัดการความรู้ (KM)


แนวปฏิบัติทีดีจากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563
– การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
– เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
แนวปฏิบัติทีดีจากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562

การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

แนวปฏิบัติทีดีจากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561

แนวปฏิบัติทีดีจากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

แนวปฏิบัติที่ดีในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

แนวปฏิบัติที่ดีในการการจัดการเรียนรู้และการรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

รายงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559

รายงาน-KM-ครั้งที่-1

รายงาน-KM-ครั้งที่-2

รายงาน-KM-ครั้งที่-3

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “แนวคิดและทิศทางการทำวิจัยบริสุทธิ์และวิจัยประยุกต์สำหรับสถาบันอุดมศึกษามิติใหม่เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0”

Lecture-1-ความสำคัญของการวิจัย

Lecture-2_ระเบียบวิธีการทำวิจัยตามหลักวิชาการ

Lecture-3_การบรรยายช่วงที่-3-ระบบจัดทำเอกสารอ้างอิง

Lecture-4_Neural-Network-Tools

Lecture-5_เทคโนโลยีกำเนิดใหม่

 

1456 Views