การจัดการความรู้ (KM)


รายงาน-KM-ครั้งที่-1

รายงาน-KM-ครั้งที่-2

รายงาน-KM-ครั้งที่-3

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “แนวคิดและทิศทางการทำวิจัยบริสุทธิ์และวิจัยประยุกต์สำหรับสถาบันอุดมศึกษามิติใหม่เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0”

Lecture-1-ความสำคัญของการวิจัย

Lecture-2_ระเบียบวิธีการทำวิจัยตามหลักวิชาการ

Lecture-3_การบรรยายช่วงที่-3-ระบบจัดทำเอกสารอ้างอิง

Lecture-4_Neural-Network-Tools

Lecture-5_เทคโนโลยีกำเนิดใหม่