ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานระดับชาติ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย