ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 การคอนฟิก https บน appserv

  

1. ติดตั้งโปรแกรม    Win32OpenSSL-0_9_8x.exe  (ใช้สำหรับสร้างคีย์)  หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว        ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วทดสอบตามภาพที่  1  

 

  

2. สร้างคีย์

 

 2.1   เปิด command prompt   (cmd)   แล้วพิมพ์คำสั่ง   cd  c:\appserv\apache2.2\conf  

 

 

2.2  พิมพ์คำสั่งตามข้างล่าง เพื่อสร้างไฟล์ csr กับไฟล์ pem


openssl req -config openssl.cnf -new -out server.csr -keyout  server.pem

 

 

 2.3  พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

 

openssl    rsa    -in     server.pem   –out  server.key

 

 

2.4    ป้อนคำสั่งตามด้านล่าง

 

 

openssl x509 -in server.csr  -out server.crt -req -signkey  server.key -days 365


 

 

 3.  คอนฟิก Apache   (C:\AppServ\Apache2.2\conf\httpd.conf)

 

 

 

4.  คอนฟิกไฟล์   httpd-ssl.conf   ( C:\AppServ\Apache2.2\conf\extra\httpd-ssl.conf  )

 

 SSLSessionCache        "shmcb:C:/Appserv/Apache2.2/logs/ssl_scache(512000)"


DocumentRoot "C:/AppServ/www"
ServerName x:443
ServerAdmin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ErrorLog "C:/Appserv/Apache2.2/logs/error.log"
TransferLog "C:/Appserv/Apache2.2/logs/access.log"


 

SSLCertificateFile "C:/Appserv/Apache2.2/conf/server.crt"

SSLCertificateKeyFile "C:/Appserv/Apache2.2/conf/server.key"

 

<Directory "C:/Appserv/Apache2.2/cgi-bin">
    SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>


CustomLog "C:/Appserv/Apache2.2/logs/ssl_request.log" \
          "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"


 


 


 

 

 

 

Who's Online

มี 216 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์