ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี จำนวน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมีรายชือต่อไปนี้
1.นายทศพร มาศวรรณา ทุนการศึกษา 1,500 บาท
2.นายเทวา มศวรรรณา ทุนการศึกษา 1,500 บาท
3.นางสาวนิพาดา ธงสันเทียะ ทุนการศึกษา 1,500 บาท
4.นายสุวิโรจน์ ทวีศักดิ์ ทุนการศึกษา 1,500 บาท
5.นายภูมิรัตน์ สีสุธรรม ทุนการศึกษา 1,000 บาท
6.นางสาวรัตนาภรณ์ จำปาหอม ทุนการศึกษา 1,000 บาท

255 Views