ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีมติเห็นชอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

215 Views