นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ของแสดงความยินดีกับ
นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คราวประชุมครั้งที่ 2(85)/2564 เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

1197 Views