ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำเร็จการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

2329 Views