การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563


ตามที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษา ทุนละ 7,500 บาท จึงประกาศรายชื่อผู้รับทุนดังนี้

1. นายอธิย์รัช ศอริโท
2.นายธีรภัทร ภาระพันธ์

d

 

1637 Views