คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านไอโอที ด้วย ESP8266


เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านไอโอที ด้วย ESP8266 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี ดร.ธนาภรณ์ พันทวี (ผู้แทนอธิการบดี) เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรการบรรยาย

      

2888 Views