คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียนและการบูรณาการ”


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียนและการบูรณาการ” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฏร์ อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้ในการทำวิจัย

2478 Views