คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ว่าที่ ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

กรรมการ

 

 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

กรรมการ

 อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง

กรรมการ

     
อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์

กรรมการ

 

อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล

กรรมการ

อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ

กรรมการ

 
นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

ผู้ช่วยเลขานุการ