คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์

กรรมการ

 

 อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

กรรมการ

  อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู

กรรมการ

     
อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์

กรรมการ

อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล

กรรมการ

อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ

กรรมการ

 
นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

ผู้ช่วยเลขานุการ