คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์

กรรการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

กรรการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม

ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ

   

อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์จารุวรรณ แสงปลาด

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง

ประธานสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

   

อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ

รองคณบดี

เลขานุการ

นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

ผู้ช่วยเลขานุการ