สำนักงานคณบดี

นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี