สำนักงานคณบดี

นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวรัฐพร ภูชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป