สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ  ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด สุพะกำ
อาจารย์วาทินี ดวงอ่อนนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด
อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์
อาจารย์ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย