สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ  ประธานสาขาวิชา
อาจารย์ ประวิทย์ พิมพิศาล
อาจารย์ ประหยัด สุพะกำ
อาจารย์ วาทินี ดวงอ่อนนาม
อาจารย์ จารุวรรณ แสงปลาด
อาจารย์ กล้า ภูมิพยัคฆ์
อาจารย์ ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย