สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล  ประธานสาขาวิชา
อาจารยดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ
อาจารยประหยัด สุพะกำ
อาจารย์วาทินี ดวงอ่อนนาม
อาจารย์จารุวรรณ แสงปลาด
อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์
อาจารย์ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย