โครงสร้างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง

ประธานสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี