โครงสร้างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหาร
 

อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง

ประธานสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี