โครงสร้างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหาร
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ วังโน

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง

ประธานสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี