นักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน ISI Q2


คณะเทคโนโลยีสารสนเทผส มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอเชิดชูเกียรตินักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน ISI Q2
ประจำปีการศึกษา 2565
ผศ.ดร.นิธิศ​ วังโน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ​เทคโนโลยีส​ารสนเทศ
65 Views