บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทสยามโกลบอลลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ บริษัทสยามโกลบอลลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 4 มกราคม 2565

125 Views