ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564)

สายที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อาจารย์นิเทศ วันที่
1. เสลภูมิ 1.นายจิรายุส วิเชียรดี

2.นายณฐพล ตันซื่อ

3.นายภานุพงศ์ ชุมตรีนอก

4.นายดนุพล พื้นสันเทียะ

โรงพยาบาลเสลภูมิ   ที่อยู่ :  279 หมู่ 7  ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด  45120

เบอร์โทรศัพท์  043-551322

096-8877458

061-9545658

065-2389819

098-2036234

   
2.ร้อยเอ็ด 1.นายธีรเดช แสงผา

2.นายภูวรรณ นักร้อง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

52 ถ.เทวาพิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เบอร์โทรศัพท์  043-511754

095-4276697
061-9619928
   
3.ยโสธร 1.นายธนพัฒน์ เวชกามา

 

โรงพยาบาลยโสธร  ที่อยู่ : 26 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง

อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

เบอร์โทรศัพท์  045-9749005

096-8342843    
4.อำนาจเจริญ 1.นายอรรถโกวิท ดวงแก้ว
2.นายอรรถพล แสนสุริวงค์
3.นายเกียรติศักดิ์ นามวงษ์ลือ
สนง.บริการลูกค้า กสท อำนาจเจริญ   110/1 ม.11 ตำบลบุ่ง

อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ

เบอร์โทรศัพท์  045-989712

061-1499192
090-2901113
064-5257173
   

 

898 Views