ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)


ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)

สายที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อาจารย์นิเทศ วันที่
1. เสลภูมิ 1.นางสาวพรทิพย์ อาจศัตรู

2.นางสาวพัสดา จันทมัน

3.นาย​ ภาคิน​ ตะสอน

4.นายสัญญา ไชยเวช

5.นายจิรายุส วิเชียรดี

6.นายณฐพล ตันซื่อ

7.นายภานุพงศ์ ชุมตรีนอก

8.นายดนุพล พื้นสันเทียะ

โรงพยาบาลเสลภูมิ   ที่อยู่ :  279 หมู่ 7  ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด  45120

เบอร์โทรศัพท์  043-551322

096-0126476

064-5125798

083-5997627

094-7344906

096-8877458

061-9545658

065-2389819

098-2036234

ดร.ประมูล  สุขสกาวผ่อง
ดร.ศิริญญา  อ่อนอัฐ
23 กุมภาพันธ์ 2564
2.ร้อยเอ็ด 1.นายธนพัฒน์  โทอุดธา
2.นายเวชชยันต์  หอมไกล
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   111 ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบล ในเมือง
อำเภอเมือง  ร้อยเอ็ด 45000เบอร์โทรศัพท์ 043-518200
098-1636991

097-0784226

ผศ.ประหยัด  สุพะกำ
อาจารย์กล้า  ภูมิพยัคฆ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564
1.นายธีรเดช แสงผา

2.นายภูวรรณ นักร้อง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

52 ถ.เทวาพิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เบอร์โทรศัพท์  043-511754

095-4276697
061-9619928
ผศ.ดร.นิธิศ  วังโน
อาจารย์ ดร.ธีรพล  สืบชมภู 
19 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)

สายที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อาจารย์นิเทศ วันที่
3.โพนทอง 1.นาย พิชัย ตั้งปรีชากร

 

โรงพยาบาลโพนทอง  196 ม.10  ตำบลสระแก้ว อำเภอโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด  45110

เบอร์โทรศัพท์   043-571321

093-3973606 อาจารย์วาทินี ดวงอ่อนนามผศ.จารุวรรณ  แสงปลาด  

19 กุมภาพันธ์ 2564

4.ยโสธร 1.นายธนพนธ์ เวชกามา

2.นายธนพัฒน์ เวชกามา

โรงพยาบาลยโสธร  ที่อยู่ : 26 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง

อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

เบอร์โทรศัพท์  045-9749005

065-2254486

096-8342843

อาจารย์ณัฐธิดา  บุตรพรมดร.ศิริญญา  อ่อนอัฐ  

24 กุมภาพันธ์ 2564

1.นายอภิสิทธิ์ นาถาบำรุง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

61 ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

เบอร์โทรศัพท์ 045712947

084-2224804 อาจารย์ณัฐธิดา  บุตรพรมดร.ศิริญญา  อ่อนอัฐ  

24 กุมภาพันธ์ 2564

5.อำนาจเจริญ 1.นายอรรถโกวิท ดวงแก้ว
2.นายอรรถพล แสนสุริวงค์
3.นายเกียรติศักดิ์ นามวงษ์ลือ
สนง.บริการลูกค้า กสท อำนาจเจริญ   110/1 ม.11 ตำบลบุ่ง

อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ

เบอร์โทรศัพท์  045-989712

061-1499192
090-2901113
064-5257173
ผศ.เชี่ยวชาญ  ยางศิลา
อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ
 

19 กุมภาพันธ์ 2564

 

ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)

สายที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อาจารย์นิเทศ วันที่
6.สมุทรสาครภูเก็ต 1.น.ส.วรรณฐกาญจน์ น้อยอิ่ม

2.นาย วรกิจ มหิพันธุ์

โรงพยาบาลเอกชัยการแพทย์ จำกัด มหาชน   99/9 หมู่4 ถนนเอกชัย

ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง

จ. สมุทรสาคร 74000

เบอร์โทรศัพท์  034417999

062-0658656

080-9098247

*นิเทศออนไลน์  
1.นายมนต์ตรีโกณ ศรีระวรรณ์ Telephone shop hottoy and games 20/498 ร้าน telephone shop hottoy and games พันเทพคอนโด ตึก6 ถ.แมหลวน ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์ 093-3353455

096-2963762

 

 

 

1188 Views