อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ


อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 บทความวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกหลักสูตรเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

1417 Views