ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
อาจารย์ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำเร็จการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1349 Views