ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562


ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ภาคต้นปีการศึกษา 2562
แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษา ทุนละ 7,500 บาท จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

1. นางสาวดุสิตา คาอามาตย์

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวรับทุนการศึกษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หากไม่มาตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธ์

11 Views