การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562


การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

1. นางสาวดุสิตา คาอามาตย์

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

2041 Views