ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด


ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

3638 Views