คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Git for Beginners


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Git for Beginners ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏณ้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Git for Beginners คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 โดยมี Mr. Remy Fontayne วิศวกรคอมพิวเตอร์ จากบริษัท Viveris ประเทศฝรั่งเศส เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

3239 Views