ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายในการให้ทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษา ทุนละ ๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับจากการบริจาค ส่วนภาคเรียนต่อไปนักศึกษาสามารถสมัครรับทุนกู้ยืม จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ และนักศึกษาสามารถสมัครรับทุนอื่น ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Download ประกาศ
Download ใบสมัคร

2550 Views