สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ Website เพื่อเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ Website เพื่อเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน  โดยมี อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPressขั้นพื้นฐานได้  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานได้

3432 Views