คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน เรื่อง “Google Applications for Education”


เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน เรื่อง “Google Applications for Education” ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มาเป็นประธานเปิดโครงการ  โดยมี อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ  อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับการเรียนการสอน  เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน  และ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีให้แก่ศิษย์เก่า

 

2814 Views