คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ แนวคิดและทิศทางการทำวิจัยบริสุทธิ์และวิจัยประยุกต์สำหรับสถาบันศึกษามิติใหม่เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0


วันที่ 7 มีนาคม 2560 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดและทิศทางการทำวิจัยบริสุทธิ์และวิจัยประยุกต์สำหรับสถาบันศึกษามิติใหม่เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 โดยวิทยากร ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

 

 

1962 Views