ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)

ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564) สายที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อาจารย์นิเทศ วันที่ 1. เสลภูมิ 1.นางสาวพรทิพย์ อาจศัตรู 2.นางสาวพัสดา จันทม

Read more

ประกันคุณภาพคณะ

องค์ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 คำสั่งประกันคุณภาพปี 2560 คณะกรรมการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565

Read more