การจัดการความรู้ (KM)

แนวปฏิบัติทีดีจากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 – การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน – เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี แนวปฏิบั

Read more