Top 10 สถาบันการศึกษาราชภัฏด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Top 10 สถาบันการศึกษาราชภัฏด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ยอดนิยม 2020 Thailand Education Rangking [TER] Top 10 สถาบันการศ

Read more

TOP10 ไอทียอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

TOP10 ไอทียอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 6. มหาวิทยา

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาที่เปิดรับ – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบฟอร์มรับสมัคร คลิกที

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต เนื่องในโอกาศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Read more

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกั

Read more

การสื่อสารและการตลาดออนไลน์

อบรมฟรี สร้างอาชีพและรายได้บนโลกออนไลน์ 🛒 การสื่อสารและการตลาดออนไลน์ จากวิถีชีวิตใหม่ New Normal บนโลกออนไลน์ ทั้งการซื้อขายสินค้า ในประเทศและต่างประเทศ การใช้โซเชียลมีเดียโปรโมทสินค้าและบริการ สถาบั

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก อาจารย์ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะ

Read more

การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมวิ

Read more

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปี 2563

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาที่เปิดรับ – สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

รับสมัครทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มูลค่า 7500 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-19 มิถุนายน พ.ศ.2563 กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสาร

Read more