คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านไอโอที ด้วย ESP8266

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านไอโอที ด้วย ESP8266 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี ดร.ธนาภรณ์ พันทวี (ผู้แทนอธิการบดี) เ

Read more

มอบทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปี 2561ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 ทุน ณ อาคา

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Git for Beginners

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Git for Beginners ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏณ้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Read more

ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)

ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม) คลิกดูรายละเอียด ประกาศรับสมัครทุนเพิ่มเติม Download  ใบสมัคร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download ประกาศรายชื่อผู้รับทุน

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน ต.ท่าม่วง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการ  การอบรมการออกแบบ Social Medai และ Art Work  ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าม่วง ณ ห้องประชุม อบต.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เท

Read more

ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายในการให้ทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโ

Read more