คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม Office 365

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม Office 365 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Read more

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้พบปะพูดคุยกันนักศึกษาปี 1 และ ปี 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 13.00 น. คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้พบปะพูดคุยกันนักศึกษาปี 1 และ ปี 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ จากการเรียนของนักศึกษา

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำนักศึกษาของคณะไปตอนรับน้องๆ ที่มาติว O-NET และแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์คณะ

วันที่ 14 ก.พ. 60 เป็นวันราชภัฏ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมติว O-NET ให้น้อง ๆ นักเรียนชัน ม.6 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำนักศึกษาของคณะไปตอนรับน้องๆ ที่มาติว O-NET และแจกใบปลิวประชาสัม

Read more

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC 2016

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC 2016 (Thailand Northeastern Region Programming Contest) ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายอดิศักดิ์ กล้าหาญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายอดิศักดิ์ กล้าหาญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ชาตรี ทองวรรณ (ผู้ฝึกสอน) ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรพา นามจุมจัง นางสาวสุดคนึง ชมภูวิเศษ นายสุนันท์ สีหานาม นางสาวพชรมน ไชยนต์ นางสาวจันทร์จิรา เศษโถ และอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลงานวิจั

Read more

กำหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560   กิจกรรม ทุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษ รอบรับตรง รอบทั่วไป สมัครด้วยตนเอง 22 กันยายน 2559- 21 ตุลาคม 2559  –  – สมัครผ่านออนไลน์  &#8211

Read more