ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ การประกวดออกแบบโลโก้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกรกต​ ชัยยนต์​ ผู้ชนะเลิศ การประกวดออกแบบโลโก้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ผลงานแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลชนะเลิศดังนี้ นายกรกต ชัยยนต์

Read more

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักเกณฑ์การพิจารณา – สื่อถึงการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย – ความสวยงาม ใช้สีน้

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทสยามโกลบอลลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ บริษัทสยามโกลบอลลเฮ้าส์ จำกัด (ม

Read more

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี จำนวน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควต้าพิเศษ 5 พย- 15 ธค. 2565 สาขาที่เปิดรับ – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีมติเห็นชอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

Read more

ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) สายที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อาจา

Read more

ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)

ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564) สายที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อาจารย์นิเทศ วันที่ 1. เสลภูมิ 1.นางสาวพรทิพย์ อาจศัตรู 2.นางสาวพัสดา จันทม

Read more

นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ของแสดงความยินดีกับ นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ค

Read more