ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี จำนวน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควต้าพิเศษ 5 พย- 15 ธค. 2565 สาขาที่เปิดรับ – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีมติเห็นชอบ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

Read more

ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) สายที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อาจา

Read more

ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)

ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564) สายที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อาจารย์นิเทศ วันที่ 1. เสลภูมิ 1.นางสาวพรทิพย์ อาจศัตรู 2.นางสาวพัสดา จันทม

Read more

นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ของแสดงความยินดีกับ นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ค

Read more

Top 10 สถาบันการศึกษาราชภัฏด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Top 10 สถาบันการศึกษาราชภัฏด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ยอดนิยม 2020 Thailand Education Rangking [TER] Top 10 สถาบันการศ

Read more

TOP10 ไอทียอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

TOP10 ไอทียอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 6. มหาวิทยา

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาที่เปิดรับ – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบฟอร์มรับสมัคร คลิกที

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต เนื่องในโอกาศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Read more