คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 มูลค่า ทุนละ 7,500 บาท 1.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครด่วน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้สภามห

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด สุพะกำ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด สุพะกำ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้สภามหาว

Read more

รับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันนี้ ถึงวันที่ 25 เม.ย. พ.ศ. 2562 สมัครได้ที่ http://admission.reru.ac.th/

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านไอโอที ด้วย ESP8266

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านไอโอที ด้วย ESP8266 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี ดร.ธนาภรณ์ พันทวี (ผู้แทนอธิการบดี) เ

Read more

มอบทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปี 2561ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 ทุน ณ อาคา

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Git for Beginners

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Git for Beginners ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏณ้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป

Read more

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมบำเพ็ญประโยชน์

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดตาลวนารามและวัดเกาะแก้ว 

Read more