ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) สายที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อาจา

Read more

ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)

ตารางการออกนิเทศนักศึกษา (วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564) สายที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อาจารย์นิเทศ วันที่ 1. เสลภูมิ 1.นางสาวพรทิพย์ อาจศัตรู 2.นางสาวพัสดา จันทม

Read more

นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ของแสดงความยินดีกับ นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ค

Read more

อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 21 พฤษภ

Read more

Top 10 สถาบันการศึกษาราชภัฏด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Top 10 สถาบันการศึกษาราชภัฏด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ยอดนิยม 2020 Thailand Education Rangking [TER] Top 10 สถาบันการศ

Read more

TOP10 ไอทียอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

TOP10 ไอทียอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 6. มหาวิทยา

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาที่เปิดรับ – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบฟอร์มรับสมัคร คลิกที

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต เนื่องในโอกาศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Read more

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกั

Read more

การสื่อสารและการตลาดออนไลน์

อบรมฟรี สร้างอาชีพและรายได้บนโลกออนไลน์ 🛒 การสื่อสารและการตลาดออนไลน์ จากวิถีชีวิตใหม่ New Normal บนโลกออนไลน์ ทั้งการซื้อขายสินค้า ในประเทศและต่างประเทศ การใช้โซเชียลมีเดียโปรโมทสินค้าและบริการ สถาบั

Read more